Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden van Studio Alteveer.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Studio Alteveer. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Studio Alteveer.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Studio Alteveer behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Studio Alteveer erkend.
1.4 Studio Alteveer garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Studio Alteveer bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is: doordat het bestelde niet op voorraad / leverbaar is of er is om andere redenen vertraging, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Studio Alteveer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Studio Alteveer geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen der halve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op onze site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op onze site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren ( zie tevens 4.2). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Studio Alteveer heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Studio Alteveer. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt Studio Alteveer zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.                                                                                                                                        
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals freesletters op maat (dit geldt tevens voor alle letters, cijfers, logo’s en figuren) van de door Studio Alteveer aangeboden diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Studio Alteveer dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Studio Alteveer. Studio Alteveer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Studio Alteveer respecteert de privacy van de gebruikers en klanten van de site en draagt zorg voor een uiterst vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 Studio Alteveer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Studio Alteveer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Studio Alteveer.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen zo spoedig mogelijk retour gezonden te worden.
6.3 Indien klachten van de afnemer door Studio Alteveer gegrond worden bevonden, zal Studio Alteveer naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Studio Alteveer en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Studio Alteveer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 Studio Alteveer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Studio Alteveer in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.

7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Studio Alteveer en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Studio Alteveer op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Studio Alteveer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

7.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant aan Studio Alteveer toestemming om foto's van de bestelde producten te gebruiken in de webshop. Wanneer de klant aangeeft dat dit niet gewenst is, zullen de foto's niet worden geplaatst.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Studio Alteveer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.